Profil

Boligselskabet er et selvejende boligselskab, som blev stiftet den 4. maj i 1948.

Boligselskabet har siden bygget 486 boliger i følgende kommuner i det gamle Viborg Amt:

  • Viborg
  • Silkeborg
  • Skive
  • Thisted

Selskabets ledelse
Består af en bestyrelse på 5 medlemmer, der er valgt af Boligselskabets repræsentantskab.

Repræsentantskabet
Er boligselskabets øverste myndighed. Det sammensættes af selskabets hovedbestyrelse og en repræsentant fra hver afdeling i selskabet. Disse vælges for 1 år ad gangen.

Hovedbestyrelsen
Er ansvarlig for driften af boligselskabet. Den tilser, at administrationen overholder de gældende regler for udlejning af boliger, budgetlægning, huslejefastsættelse m.v. Hovedbestyrelsen godkender tillige årsregnskabet for hovedselskabet og afdelingerne.

Administrationen
Varetager den daglige drift af selskabet under hensyntagen til de gældende love og regler samt anvisningerne fra hovedbestyrelsen. Der er ansat en forretningsfører samt en deltids assistent i administrationen.

Afdelingerne i selskabet er hver en selvstændig økonomisk enhed. Øverste myndighed i afdelingen er afdelingsmødet.

Afdelingsmødet godkender afdelingens budget og regnskab. Endvidere skal der vælges afdelingsbestyrelse samt repræsentant til repræsentantskabet.

Afdelingsmødet godkender større renoveringsarbejde, udvidet råderet og fastsætter opgaver for afdelingsbestyrelsen eller andre beboergrupper.